Zmagasz się z brakiem płynności finansowej w Twojej firmie?
Sprawdź bezpłatnie faktoring. Otrzymasz nawet do 95% wartości faktury!

wiarygodność

Oferty faktorów przeanalizowane przez 10 dyrektorów finansowych i właścicieli firm

aktualność

Oferty firm faktoringowych badamy co najmniej raz na miesiąc

szybkość działania

Nie tracisz czasu na poszukiwania firmy faktoringowej - otrzymujesz gotówkę bez opóźnień

indywidualna oferta

Dopasowana do Twojej firmy, jej aktualnej sytuacji i planów rozwojowych

BEZPŁATNE ZAPYTANIE O FAKTORING

Rodzaje faktoringu

Faktoring nie występuje w jednolitej postaci. Zależnie od tego, który z podmiotów, faktor czy faktorant, ponosi odpowiedzialność w razie niewypłacalności dłużnika, wyróżnia się faktoring właściwy (pełny), bez regresu i niewłaściwy (niepełny), z regresem.

Faktoring bez regresu

– po dokonaniu cesji wierzytelności faktor wypłaca faktorantowi kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość tej wierzytelności (najczęściej określoną kwotę zaliczki), pomniejszoną o prowizję faktora. Przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności oznacza w praktyce, że faktor zaczyna odpowiadać względem faktoranta za to, iż dłużnik wykona ciążące na nim zobowiązanie, czyli zapłaci. Faktoring właściwy pociąga więc za sobą większe ryzyko dla faktora, co powoduje, że jest on droższy od faktoringu niepełnego. Prowizja faktora uwzględnia bowiem również ryzyko ewentualnej niewypłacalności dłużnika.

Faktoring niepełny (z regresem)

polega na sprzedaży faktorowi przez faktoranta wierzytelności handlowej bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika. Oznacza to, że faktor w momencie stwierdzenia niewypłacalności dłużnika, przenosi wierzytelność z powrotem na faktoranta i może żądać zwrotu zapłaconej sumy od faktoranta.

Faktoring eksportowy

jest skierowany do firm, które sprzedają towary lub usługi odbiorcom zagranicznym z odroczonym terminem płatności. Finansowanie wierzytelności eksportowych to podstawowa funkcja faktoringu eksportowego z regresem. Korzystając z usługi faktoringu zyskuje się komfort w zarządzaniu swoimi finansami, gdyż długie terminy płatności czy opóźnienia w płatnościach od odbiorców nie będą pogarszać płynności finansowej przedsiębiorcy. Faktor wypłaca określoną zaliczkę na poczet przyszłych płatności od odbiorcy zagranicznego (najczęściej 80-90 proc. wartości faktury brutto) niezwłocznie po jej otrzymaniu w walucie transakcji. Niewątpliwą korzyścią jest fakt, iż faktor toleruje opóźnienia w płatnościach ze strony odbiorcy korzystając jednocześnie z narzędzi zaliczanych do windykacji miękkiej.

Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy

daje pewność, że przedsiębiorca nie utraci swoich należności. Będzie miał także pewność, że jego zagraniczny partner jest podmiotem wiarygodnym, a to dzięki współpracy faktorów zarówno z renomowanymi firmami ubezpieczeniowymi jak i z firmami faktoringowymi z całego świata. Współpraca z zagranicznymi faktorami to sprawdzenie odbiorcy przez instytucję finansową działającą w jego kraju, mającą bezpośredni kontakt z nim oraz działającą w ramach tego samego systemu prawnego. Korzyść dla przedsiębiorcy to przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy nawet do 100 proc.

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Sienna 72A/1602
00-833 Warszawa
e-mail: biuro@dragonfinance.pl