Zmagasz się z brakiem płynności finansowej w Twojej firmie?
Sprawdź bezpłatnie faktoring. Otrzymasz nawet do 95% wartości faktury!

wiarygodność

Oferty faktorów przeanalizowane przez 10 dyrektorów finansowych i właścicieli firm

aktualność

Oferty firm faktoringowych badamy co najmniej raz na miesiąc

szybkość działania

Nie tracisz czasu na poszukiwania firmy faktoringowej - otrzymujesz gotówkę bez opóźnień

indywidualna oferta

Dopasowana do Twojej firmy, jej aktualnej sytuacji i planów rozwojowych

BEZPŁATNE ZAPYTANIE O FAKTORING

Podstawowe pojęcia faktoringu

Na początek warto wyjaśnić co jest co albo kto jest kto w faktoringu, czyli wyjaśnić podstawowe pojęcia.

Faktoring

Faktoring jest to nabycie przez faktoranta krótkoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności z potrąceniem opłaty na rzecz faktora, bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika lub z przejęciem takiego ryzyka. 

Faktor

Faktorem jest z reguły bank lub firma zajmująca się skupem wierzytelności handlowych. 

Faktorant

Faktorantem jest przedsiębiorca, któremu z mocy zawartej umowy handlowej jako sprzedawcy lub dostawcy przysługuje prawo do żądania zapłaty za sprzedane lub dostarczone towary lub świadczone usługi. 

Dłużnik faktoringowy

Dłużnikiem faktoringowym jest przedsiębiorca zobowiązany do zapłaty faktorantowi należności za nabyte towary lub usługi. 

Umowa faktoringu

Umowa faktoringu, w formie doraźnej transakcji jest to umowa, na mocy której faktor skupuje jednorazowo jedną lub kilka oznaczonych w umowie wierzytelności. 

Monit

Monit to pisemne lub ustne przypomnienie skierowane do odbiorcy o konieczności zapłaty wierzytelności.

Wierzytelności

Wierzytelności to wierzytelności pieniężne istniejące w dniu zawarcia umowy faktoringu bądź powstałe w czasie obowiązywania umowy, wynikające z umów handlowych zawieranych w toku podstawowej działalności klienta, przysługujące wobec odbiorców.

Wierzytelność zaakceptowana (skupiona) – to wierzytelność nabyta przez faktora, inaczej wierzytelność zgłoszona, która spełnia warunki określone w umowie.

Wierzytelność zgłoszona (zaproponowana) to wierzytelność zgłoszona przez klienta faktorowi w formie zgłoszenia wierzytelności, do którego dołączona jest kopia faktury oraz inne dokumenty wymagane przez faktora.

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Sienna 72A/1602
00-833 Warszawa
e-mail: biuro@dragonfinance.pl