Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych osób fizycznych przez Dragon Finance Sp. z o.o. (dalej również „Spółka” lub Administrator Danych”).

 1. Podstawa prawna:
  Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).
 2. Administrator danych
  Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia jest Dragon Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sienna 72A/1602 00-833 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000492544 , NIP: 7010409220 REGON: 147047737.
 3. Dane kontaktowe
  Z Administratorem Danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@dragonfinance.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
  1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  2. Dane osobowe mogą być przetwarzane mogą być przetwarzane w celach marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną).
  3. Dane osobowe mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością Dragon Finance i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi) w następujących celach pobocznych:
   • archiwizowanie danych,
   • prowadzenie audytów wewnętrznych w Dragon Finance,
   • pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,
   • doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz Dragon Finance.
 5. Odpowiedzialność Spółki
  1. Serwis nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie materiały nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu wspomnianej ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
  2. Treść serwisu nie stanowią również oferty lub reklamy instrumentów finansowych i ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Poszczególne artykuły są wyrazem osobistych poglądów ich autorów.
  3. Zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań w celu przygotowywania materiałów o najwyższej jakości. Należy jednak pamiętać, iż istnieje możliwość błędów w prezentowanych danych liczbowych oraz tekstach, co wynika z czynnika ludzkiego oraz technologicznego. Cały zespół dołoży wszelkich starań aby tego typu sytuacje zdarzały się możliwie jak najrzadziej.
  4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku dostępu do Serwisu, gdy tego typu awaria spowodowany jest okolicznościami leżącymi po stronie osób trzecich lub spowodowane są działaniem siły wyższej.
  5. Spółka zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu, które mogą być spowodowane m.in. wdrażaniem zmian w treściach lub funkcjonalnościach, awarią lub konserwacją serwerów.
 6. Kategorie przetwarzanych danych:
  Dragon Finance przetwarza dane osobowe w zakresie:

  1. dane identyfikujące osobę:, imię, nazwisko, obywatelstwo,;
  2. dane adresowe i teleadresowe firmy w tym adres e-mail i numer telefonu oraz numer NIP;
  3. dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta.
 7. Źródło pochodzenia danych:
  Dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób składających wnioski o oferty na finansowanie faktur, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych).
 8. Dobrowolność lub obowiązek podania danych:
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do znalezienie odpowiednich ofert na finansowanie celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Okres przez który dane będą przetwarzane:
  1. Dla celów marketingowych – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.
  3. Dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.
  4. Dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– -do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Do celów archiwalnych – dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres.
  6. W przypadkach pozyskania przez Dragon Finance danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody.
 10. Odbiorcy danych
  1. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Dragon Finance podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj. bankom i firmom pozabankowym uczestniczącym w finansowaniu faktoringu.
  2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Dragon Finance podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania)
 11. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  1. Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych.
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda posiadacza danych.
  3. Prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
  5. Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Ochrona Danych
  Spółka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności:

  1. Stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
  2. Zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej.
  4. Do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
  5. Zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
  6. Prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
  7. Połączenie z serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.
 13. Polityka Cookies
  1. Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronach www.dragonfinance.pl i www.rankingfirmfaktoringowych.pl, na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies.
  2. Pliki „cookies” służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronach www.dragonfinance.pl i www.rankingfirmfaktoringowych.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług.
  3. Pliki „cookies” nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
  4. Pliki „cookies’ nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych.
  5. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronach internetowych www.dragonfinance.pl i www.rankingfirmfaktoringowych.pl.
  6. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystanie ze stron www.dragonfinance.pl i www.rankingfirmfaktoringowych.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze stron internetowych.

BEZPŁATNE ZAPYTANIE O FAKTORING

wiarygodność

Oferty faktorów przeanalizowane przez 10 dyrektorów finansowych

bezpieczeństwo

Twoje dane bezpiecznie przechowywane w bazie danych

szybka procedura

Nie tracisz czasu na poszukiwania faktora - zbierasz gotówkę bez opóźnień

dedykowana oferta

Dopasowana do Twojej firmy i jej planów rozwojowych
Share Button
Kategorie
Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności