Koszt faktoringu – od czego zależy?

Koszt faktoringu

Koszt faktoringu kształtuje się w zależności od tego, co wchodzi w skład tej usługi w każdym indywidualnym przypadku.

Zazwyczaj jest to 5 części:

1. Wynagrodzenie faktora z tytułu finansowania wierzytelności objętych umową.

To nic innego, jak odsetki za udzielone finansowanie. Jest ono zasadniczym elementem ceny. Jest składnikiem zmiennym, zależnym od faktycznego okresu finansowania kwoty wierzytelności. Odsetki są obliczane na bazie obowiązującej na rynku międzybankowym stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR (1M lub 3M) oraz dodatkowej, wynegocjowanej z klientem marży faktora.

2. Wynagrodzenie za administrowanie wierzytelnościami, najczęściej nazywane prowizją operacyjną lub opłatą faktoringową.

W praktyce pokrywa ono koszty wszystkich wykonywanych przez faktora czynności, wynikających z zadań zarządzania wierzytelnościami takich jak:

  • przelewy środków,
  • korespondencja i telefony,
  • monitowanie dłużników, wystawianie i wysyłanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych,
  • sporządzanie raportów i zestawień o stanie rozliczeń,
  • upomnienia i dyscyplinowanie nierzetelnych dłużników,
  • czynności typu „miękka windykacja”.

Opłata ustalana jest indywidualnie, wyrażona jako procent wartości wierzytelności i zależy głównie od zakresu usług wykonywanych przez faktora, określonych w umowie. Może być zróżnicowana w zależności od długości okresu finansowania faktury.

3. Prowizja za przejęte ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Zdecydowana większość obrotów w faktoringu pełnym jest przez faktorów ubezpieczana. W sytuacji przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów, koszty tego ubezpieczenia większość faktorów przenosi na klienta, co wydaje się być uzasadnione i naturalne. Ten składnik ceny faktoringu nie jest w żadnym wypadku wynagrodzeniem faktora. Przykładowe wyliczenie tego składnika ceny faktoringu jest utrudnione, ubezpieczyciele w Polsce stosują zróżnicowane ceny polis i z tego powodu nie można podać dokładnych wyliczeń. W praktyce, cena ubezpieczenie stanowi najczęściej od 0,3 do 0,5 proc. wartości wierzytelności.

4. Prowizja za przejęte ryzyko niewypłacalności kontrahentów zagranicznych.

Prowizja ta jest wynagrodzeniem faktora zagranicznego współpracującego z faktorem polskim. Jest liczona jako procent wartości wierzytelności plus stała opłata za dokument. Stawki stosowane w obrocie eksportowym nie są jednolite, np. w obrocie z Niemcami zazwyczaj jest to 0,45 proc. wartości wierzytelności plus 8 euro za dokument, podczas gdy w obrocie z Chinami dochodzi do 0,9 proc. wartości wierzytelności plus 10 dolarów za dokument.

5. Prowizja przygotowawcza

Czyli opłata pokrywająca koszty, jakie ponosi faktor w procesie analiz zdolności kredytowej klienta i kontrahentów. Stanowi wynegocjowany procent liczony od kwoty limitu faktoringowego przyznanego klientowi. Jest ustalana indywidualnie i pobierana jednorazowo w momencie uruchomienia umowy. Najczęściej mieści się w zakresie od 0,1 proc. do 1 proc. wartości limitu. Część faktorów ustala prowizję przygotowawczą kwotowo.

Prześlij bezpłatne zapytanie o faktoring

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności