Rodzaje faktoringu

Faktoring nie występuje w jednolitej postaci. Zależnie od tego, który z podmiotów, faktor czy faktorant, ponosi odpowiedzialność w razie niewypłacalności dłużnika, wyróżnia się faktoring właściwy (pełny), bez regresu i niewłaściwy (niepełny), z regresem.

Faktoring bez regresu

Inne nazwy: pełny, z przejęciem ryzyka, klasyczny, sprzedażowy.

Po dokonaniu cesji wierzytelności faktor wypłaca faktorantowi kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość tej wierzytelności (najczęściej określoną kwotę zaliczki), pomniejszoną o prowizję faktora. Przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności oznacza w praktyce, że faktor zaczyna odpowiadać względem faktoranta za to, iż dłużnik wykona ciążące na nim zobowiązanie, czyli zapłaci. Faktoring właściwy pociąga więc za sobą większe ryzyko dla faktora, co powoduje, że jest on droższy od faktoringu niepełnego. Prowizja faktora uwzględnia bowiem również ryzyko ewentualnej niewypłacalności dłużnika.

Faktoring z regresem

Inne nazwy: niepełny, bez przejęcia ryzyka.

Polega na sprzedaży faktorowi przez faktoranta wierzytelności handlowej bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika. Oznacza to, że faktor w momencie stwierdzenia niewypłacalności dłużnika, przenosi wierzytelność z powrotem na faktoranta i może żądać zwrotu zapłaconej sumy od faktoranta.

Faktoring mieszany

To połączenie faktoringu pełnego i niepełnego. Występuje wtedy, gdy faktor kupuje wierzytelności faktoranta bez możliwości regresu w stosunku do niego w razie niewypłacalności dłużnika tylko do pewnej kwoty – powyżej niej ryzyko niewypłacalności dłużnika ponosi faktorant. Jeśli z jakiegoś powodu zadłużenie jest zmniejszane, to ryzyko niewypłacalności przenosi się z powrotem z faktoranta na faktora.

Faktoring odwrotny

Inne nazwy: odwrócony, dłużny, zakupowy.

Odbiorca składa zamówienie u dostawcy, ale wystawioną fakturę opłaca faktor. Odbiorca reguluje tę należność – powiększoną o prowizję faktoringową – w uzgodnionym z faktorem terminie. Główną korzyścią w przypadku faktoringu odwrotnego jest terminowe regulowanie należności oraz możliwość wykorzystania uwolnionych w ten sposób środków finansowych na inne cele. Faktorant buduje swój wizerunek rzetelnego płatnika, dzięki czemu może zyskać dodatkowe rabaty od dostawców – a te z kolei mogą zrównoważyć koszty faktoringu odwrotnego.

Faktoring jawny

Inne nazwy: otwarty, notyfikowany.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy faktoringowej kontrahent (dłużnik) jest informowany o jej zawarciu. Najczęściej robi to firma faktoringowa, wskazując przy okazji numer rachunku, na który kontrahent powinien dokonywać zapłaty. Kontrahent wyraża także zgodę na cesję wierzytelności z faktoranta na faktora i każda otrzymana przez niego faktura posiada informację o niej.
Jest to najpopularniejsza forma faktoringu w Polsce, znajdująca zastosowanie zarówno do finansowania krajowego jak i międzynarodowego.

Faktoring cichy

Inne nazwy: tajny, ukryty, niejawny, z cesją cichą.

W przypadku faktoringu cichego kontrahent nie jest informowany o cesji twoich wierzytelności na faktora. Przydaje jest więc w sytuacjach, kiedy twój kontrahent nie chce się zgodzić na faktoring lub w umowie z tobą zawarł zakaz cesji wierzytelności. W faktoringu cichym faktor ponosi większe ryzyko niż w faktoringu jawnym -wobec tego twoja firma będzie podlegać głębszej weryfikacji, a jej wypłacalność zostanie dokładniej oceniona.

Faktoring półjawny

Inne nazwy: półotwarty.

W przypadku tego rodzaju faktoringu odbiorca (dłużnik) zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej dopiero wówczas, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty od faktora.

Faktoring eksportowy

Jest skierowany do firm, które sprzedają towary lub usługi odbiorcom zagranicznym z odroczonym terminem płatności. Finansowanie wierzytelności eksportowych to podstawowa funkcja faktoringu eksportowego z regresem. Korzystając z usługi faktoringu zyskuje się komfort w zarządzaniu swoimi finansami, gdyż długie terminy płatności czy opóźnienia w płatnościach od odbiorców nie będą pogarszać płynności finansowej przedsiębiorcy. Faktor wypłaca określoną zaliczkę na poczet przyszłych płatności od odbiorcy zagranicznego (najczęściej 80-90 proc. wartości faktury brutto) niezwłocznie po jej otrzymaniu w walucie transakcji. Niewątpliwą korzyścią jest fakt, iż faktor toleruje opóźnienia w płatnościach ze strony odbiorcy korzystając jednocześnie z narzędzi zaliczanych do windykacji miękkiej.

Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy

Daje pewność, że przedsiębiorca nie utraci swoich należności. Będzie miał także pewność, że jego zagraniczny partner jest podmiotem wiarygodnym, a to dzięki współpracy faktorów zarówno z renomowanymi firmami ubezpieczeniowymi jak i z firmami faktoringowymi z całego świata. Współpraca z zagranicznymi faktorami to sprawdzenie odbiorcy przez instytucję finansową działającą w jego kraju, mającą bezpośredni kontakt z nim oraz działającą w ramach tego samego systemu prawnego. Korzyść dla przedsiębiorcy to przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy nawet do 100 proc.

Faktoring importowy

Firma faktoringowa współpracuje z faktorami z kraju dostawcy i udziela przedsiębiorcy poręczenia do wysokości uzgodnionego z nim limitu. Dostawca otrzymuje pieniądze od faktora od razu, a przedsiębiorca spłaca swoje zadłużenie w terminie wymagalności albo w innym, ustalonym z faktorem terminie, bezpośrednio do firmy faktoringowej. Jest to więc forma faktoringu odwrotnego, która może przynieść korzyści w postaci rabatów za płatność w gotówce lub przed terminem.

Prześlij bezpłatne zapytanie o faktoring

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności