Informacje o firmie Citi Handlowy Faktoring

citi handlowy faktoring

Faktoring od Citi Handlowy to:

 • bardzo wysokie limity – dostosowane do profilu klienta i jego oczekiwań
 • jasne i przejrzyste procedury – klient może bez problemu zorientować się w procesie faktoringowym, w opłatach i wyliczeniach związanych z realizacją umowy faktoringu
 • profesjonalna obsługa – połączenie doświadczeń polskich i europejskich.

Oferta faktoringowa Citi Handlowy:

 • Faktoring klasyczny i dyskonto wierzytelności z regresem (bez przejęcia ryzyka)

  W ramach Faktoringu z regresem Bank staje się właścicielem przelanych wierzytelności, czyli ma prawo do otrzymania płatności od kupującego. Jednocześnie, Bank ma tytuł prawny do odzyskania należnych mu kwot od Klienta (regres do Klienta) w sytuacji, gdy kupujący nie wykona swoich zobowiązań do zapłaty wynikających z zawartego kontraktu handlowego.

  Oferta Faktoringu z regresem obejmuje:

  • Faktoring Klasyczny zakłada obsługę wszystkich wierzytelności należnych od wybranego przez Klienta kupującego. Podstawą rozwiązania jest obsługa wierzytelności oraz kontrola terminowości spłat poprzez monitowanie kupujących. Zapłata na rzecz Klienta dokonywana jest z chwilą otrzymania wpływu od kupującego. Rozwiązanie jest dostępne również z opcją finansowania, w ramach której Klient ma możliwość sfinansowania (zdyskontowania) wierzytelności.
  • Dyskonto Wierzytelności, czyli dyskonto wybranych przez Klienta wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kupującego.

   

 • Faktoring krajowy bez regresu (z przejęciem ryzyka)

  W ramach Faktoringu Właściwego Bank staje się właścicielem przelanych wierzytelności czyli ma prawo do otrzymania płatności od kupującego.

  W porównaniu do Faktoringu Niewłaściwego, Bank przejmuje na siebie ryzyko braku płatności ze strony kupującego. W przypadku, gdy kupujący nie dokona zapłaty za otrzymany towar, Bank nie będzie zgłaszał roszczeń do Klienta z tytułu udzielonego finansowania.

   

 • Faktoring odwrócony

  W dokonywaniu transakcji handlowych dochodzi często do rozbieżności celów, dotyczących terminów płatności pomiędzy kontrahentami. Dostawca domaga się od Kupującego płatności w jak najkrótszym terminie po zrealizowaniu zamówienia. Kupujący natomiast chciałby odroczyć termin płatności, występując do Dostawcy o udzielnie możliwie najdłuższego kredytu kupieckiego. Narzędziem finansowym, które wspiera Kupującego w zarządzaniu kredytem kupieckim jest Faktoring Odwrócony. W ramach Faktoringu Odwróconego, na podstawie zawartej z Kupującym umowy, Citi Handlowy wstępuje w prawa wierzyciela. Oznacza to, że Bank spłaca dokumentowane fakturami wierzytelności Kupującego wobec Dostawcy. Spłata dokonywana jest na wniosek Kupującego, na rachunek Dostawcy wskazany przez Kupującego.

 

www.citibank.pl/poland/corporate/polish/faktoring.htm

Oferta firmy

 • duże limity
 • indywidualne podejście do transakcji
 • profesjonalna obsługa
 • bankowa procedura oceny

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności