Informacje o firmie ING Commercial Finance Polska S.A.

ING faktoring

ING Faktoring od ING Commercial Finance to:

 • bardzo wysokie limity – dostosowane do profilu klienta i jego oczekiwań
 • jasne i przejrzyste procedury – klient może bez problemu zorientować się w procesie faktoringowym, w opłatach i wyliczeniach związanych z realizacją umowy faktoringu
 • profesjonalna obsługa – dzięki ekspertom, którzy mają kontakt z klientem i 20 latom doświadczenia.

Oferta faktoringowa ING Faktoring (ING Commercial Finance):

 • Faktoring z regresem (w obrocie krajowym bądź zagranicznym)

  Bank nabywa i finansuje wierzytelności, z regresem w stosunku do Faktoranta, należne od odbiorców z tytułu dostawy towaru bądź wykonania usługi, przy czym Faktorantem jest przedsiębiorca, będący wierzycielem uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego należnego mu od odbiorcy na mocy łączącej ich umowy, który zawarł z Bankiem umowę o przelew tych wierzytelności. Rozliczenia w ramach umowy mogą być prowadzone z odbiorcami krajowymi w polskich złotych, jak również z odbiorcami z zagranicy w walutach obcych.

 • Faktoring krajowy bez regresu

  Produkt dedykowany klientom, którzy chcą uzyskać finansowanie w oparciu o cesję wierzytelności oraz przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców krajowych objętych umową faktoringu.

  W ramach transakcji faktoringu krajowego bez regresu ING finansuje należności wybranych odbiorców krajowych bezzwłocznie po wystawieniu faktur, na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności. Dodatkowo zabezpiecza ryzyko niewypłacalności odbiorcy. Należności w ramach limitu wyznaczonego odbiorcy objęte są ochroną w wysokości:

  • 90% w ramach i na warunkach naszej polisy, lub
  • zgodnie warunkami Twojej polisy ubezpieczenia należności.
 • Faktoring eksportowy bez regresu

  W ramach transakcji faktoringu eksportowego z regresem ING finansuje należności wybranych odbiorców zagranicznych (w walucie kontraktu) bezzwłocznie po wystawieniu faktur, na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności. 

 • Faktoring krajowy wymagalnościowy z regresem

  W ramach transakcji faktoringu krajowego wymagalnościowego z regresem ING finansuje należności wybranych odbiorców krajowych zgodnie z Twoimi preferencjami: bezzwłocznie po wystawieniu faktur, w terminie płatności faktur lub wcześniej na Twój wniosek. 

 • Faktoring odwrotny

  Produkty dedykowane klientom, którzy chcą uzyskać finansowanie dla swoich dostawców w oparciu o cesję wierzytelności lub subrogację oraz zlecić wyspecjalizowanej firmie płatności do dostawców.

 

Opracowano na podstawie:  www.ingcomfin.pl

www.ingcomfin.pl/

Oferta firmy

 • jasne i przejrzyste procedury
 • duże limity
 • profesjonalna obsługa
 • największe obroty na polskim rynku

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności